fbpx

תקנון תנאי שימוש באתר והגבלות משפטיות

 

אנו מברכים אותך שבחרת להשתמש באתר SENSICA.CO.IL , המנוהל ע"י חברת לייף-זון גרופ בע"מ, ח.פ 516833878  (להלן "החברה" או "אנחנו").

תקנון זה, מסדיר את תנאי השימוש באתר (להלן: "התקנון"  או "תנאי שימוש").

תקנון זה חל על כל שימוש שיעשה על ידי גולש ו/או משתמש ו/או מבצע כל פעולה אחרת (להלן: “"המשתמש" או "אתה"), באתר SENSICA.CO.IL לרבות תת דומיינים מקושרים ו/או בדפי המכירה (כולם יחד וכל אחד לחוד יקראו להלן "האתר" או "אתר האינטרנט").

תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר או יישומיו, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן.

 מובהר בזאת כי כניסה לאתר, גלישה בו וכן שימוש בשירותיו, כפופים לתנאי תקנון זה ומהווים הצהרה של המשתמש כי קרא את הוראות תקנון זה והסכים להם. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ו/או שירותיו.

כללי

·      השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש ולמדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם.

 

·      המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

 

 

·      החברה מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

 

·      השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

 

·      החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדוייק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

·      החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

·      בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות מייל [email protected]). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

 

אופן שימוש באתר

 

משתמש באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, ובכלל זה מבצע רכישה באתר, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת. 

בעת שימוש באתר, יראו את המשתמש כמי שמסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

·      הוא תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 והמחזיק כרטיס אשראי בתוקף המכובד בישראל.

 

·      ברשותו הידע וכושר השיפוט הנחוצים על מנת להחליט האם להשתמש באתר ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים בו.

 

 

·      הוא מאשר שמלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של החברה בלבד. הוא לא יעתיק, יפיץ, יציג בפומבי או ימסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל.

 

·      לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 

 

·      לא לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש או להשתמש בפרטי משתמש אחר.

 

·      המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימוש האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת (רכישת מוצרים באתר ומכירתם לאחרים) ו/או לכל מטרה עיסקית ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

 

·      אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

 

·      המשתמש מבין שעל פי דין לא חלה עליו חובה להזין את פרטיו באתר ו/או למסור מידע כלשהו בקשר עם השימוש באתר. בהתאם, כל מידע שיוזן ו/או יימסר על ידו בקשר עם האתר ו/או רכישת המוצרים בו, יוזן ו/או יימסר מרצונו ובהסכמתו החופשיים בלבד, והמשתמש מאשר שידוע לו שייתכן וחלק מהשירותים באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו, תחייב את המשתמש למסור פרטים מסוימים המפורטים כשדות חובה בטפסים מסוימים באתר.

 

·      המשתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

היעדר אחריות

·      החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.

 

·      האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

 

·      אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה שלך לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותך המלאה והבלעדית, ואתה פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על החומרים.

 

 

·      החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר, יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לנזקים ו/או הוצאות כלשהן שיגרמו כתוצאה מתקלות בחומרה של המשתמש או החברה או בקווי תקשורת המשמשים את המשתמש או החברה

 

 

 

 

 

·      החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות שייגרמו לו בשל כך.

 

 

·      המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

·      האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים לחברה או לצדדים שלישיים.

 

·      חל איסור מוחלט למשתמש, להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

·      המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

 

·      כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם ("Domain"), פטנטים, סימני המסחר, מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה (ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם).

 

 

 

הזמנת מוצרים באתר

 

כל אדם בגיר בעל כשירות משפטית שהינו מעל גיל 18 אשר מחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, ו/או באמצעי תשלום אחר כפי שיעודכן באתר מעת לעת, רשאי לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר.

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. מחירם הכולל של המוצרים מופיע בסמוך אליהם. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר. בהזמנה יצוינו מחיר המוצר ומחיר המשלוח לפי בחירת המשתמש. עבור כל מוצר שנרכש דרך האתר תצורף תעודת אחריות הניתנת על ידי החברה.

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד אשר יוגדרו מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). ניתן לברר את אזורי השירות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון *6141 או בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected].

תשלום: האתר מאפשר למשתמש לשלם עבור רכישה של מוצר המופיע בו באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים, כפי שיהיו מעת לעת.

תנאים לאישור הזמנה: (א) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של המשתמש; (ב) המוצר המבוקש נמצא במלאי; (ג) המען בו יש לספק את המוצרים נמצא באזור שירות; (ד) המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני.

המחירים, תנאי התשלום באתר ומגוון המוצרים המוצגים באתר עשויים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר באתר והתברר כי המוצר/ים אזל/ו מהמלאי, החברה תזכה בתיאום מול הלקוח את מחיר המוצר/ים החסר/ים.

מועד אספקה: המוצר יסופק למשתמש באמצעות שליח עד חמישה ימי עסקים או במועד   ואופן אחר כפי שתואם וסוכם עם המשתמש.

יש למסור ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. במקרה של מסירת פרטים כוזבים או שגויים, שמורה לחברה ולכל מי מטעמה הזכות לבטל את העסקה.

מדיניות ביטול עסקה

מדיניות ביטול עסקה תהיה כפופה להוראות כל דין, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 וככל שהוראותיו חלות על העסקה הרלוונטית.

במידה ולקוח מעוניין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות הבאות המפורטות להלן:

·      בשיחת טלפון לטלפון 6141*.

·      בדואר רשום לכתובת רבי יוחנן הסנדלר 8, חיפה מיקוד 3296208.

·      בדואר אלקטרוני [email protected].

במידה ומשתמש הינו בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ואוחז בתעודה מוכרת על פי חוק המוכיחה זאת, ויבקש לבטל את העסקה תוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר, ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, עליו להודיע לחברה על כך באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל.

ביטל משתמש עסקה כאמור, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם.

במקרה של ביטול העסקה, המשתמש יידרש להשיב את המכשיר למשרדי החברה באופן עצמאי או לחלופין בדואר רשום עם אישור מסירה. יש לשמור על אישור מסירת המכשיר למשלוח בדואר.

במקרה של ביטול העסקה, וככל שערך המכשיר פחת באופן משמעותי עקב השימוש בו או מכל סיבה אחרת, החברה תהיה רשאית לתבוע מהלקוח את שווי ההפחתה.

 

היעדר מידע רפואי

אנחנו מבקשים להבהיר בפנייך כי כל המידע המתפרסם באתר ו/או בקשר עם המוצרים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית.

כמו כן, אנחנו מבקשים להבהיר כי במוצרים אשר מוצעים למכירה באתר ו/או באמצעותו, ו/או בשימוש בהם, אין כל כוונה לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי ו/או לשמש כתחליף לכל טיפול רפואי (כולל תרופתי).

ואין לראות ברכישת מוצר ו/או שירות זה כמתן התחייבות מטעם החברה כי אכן ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך ו/או כל תוצאה אחרת. השימוש במוצר ו/או בשירות הינו על אחריותך בלבד, מבלי שהחברה ביצעה כל בדיקה לגבי תאימותו עבורך ו/או מצבך הרפואי.

אין בתוכן המפורסם באתר לאשר כי המוצר או השימוש במוצר בטוח ו/או מתאים בשבילך באופן אישי ו/או כי שימוש במוצר ישיג את התוצאות המבוקשות על ידך או כל תוצאה אחרת.

לפני שימוש במוצר כלשהו, אתה נדרש לבדוק את המידע לגבי המוצר, כפי שמופיע במדריך המשתמש המצורף למוצר. לרבות הוראות השימוש בו ו/או רכיביו, בין השאר בנוגע למינונים, לאזהרות, לאמצעי זהירות ולהשפעות הדדיות עם מוצרים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי אין בהוראות השימוש ו/או בכל מידע אחר בקשר עם המוצר כדי להוות תחליף לייעוץ רפואי ו/או קוסמטי.

הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר. ככל שתוטל על החברה אחריות, זו לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידך או בקשר לשימושך באתר ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.

 

 

מדיניות פרטיות

אנחנו מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגנה על המידע שאתה משתף במסגרת השימוש באתר ו/או רכישת המוצרים. יש לך זכות לדעת כיצד אנחנו נוהגים במידע שאתה מוסר לנו ו/או שנאסף על ידנו, כאשר אתה משתמש באתר ו//או בשירותים. בהתאם, סוג המידע הנאסף ו/או הנשמר על ידנו והאופן שבו אנחנו משתמשים במידע כאמור, מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

קישורים חיצוניים

חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחותך וכי אנחנו לא בחנו אתרים אלו ואיננו תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותך המלאה. תשומת ליבכם לעובדה שסביר להניח שלאתרים אלו מדיניות פרטיות שונה משלנו.

אנחנו מבקשים להדגיש כי לא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריותך לוודא את כתובת ה– URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

כוח עליון

החברה לא תישא באחריות כלפי משתמש (ו/או מי מטעמו) בגין כל עיכוב בביצוע או אי-ביצוע של התחייבות של החברה, שנגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי כוח עליון; כולל, אך מבלי להגביל, שביתות, מהומות, שריפות, שיטפונות, או אסונות טבע אחרים, מגפות, מלחמות מוכרזות או בלתי מוכרזות, פעולות טרור ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

דין סמכות שיפוטית

על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

שירות לקוחות

אם יש לך כל שאלה אלינו, אתה מוזמן לפנות למוקד שירות הלקוחות שלנו במייל  [email protected] .

גלישה מהנה!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוצרים

דילוג לתוכן